POUM

Dijous, 12 de febrer de 2015 a les 16:55

Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 29 de gener de 2015, i publicat en el DOGC a efectes d’executivitat el 5 de juny de 2015

Documents en format PDF, per obrir-los necessitareu tenir instal·lat el programa gratuït Adobe Reader, si no el teniu poder descarregar-lo fent clic aquí

Accés al Registre de planejament urbanístic de Catalunya: accés

Document 1 MEMÒRIA

Part 1 Contingut i justificació
Part 2 Informació i diagnosi
Part 3 Participació ciutadana i administracions afectades
Part 4 Ordenació
Annex 1 Compliment de l’observança de desenvolupament sostenible
Annex 2 Informe d’al·legacions
Annex 3 Modificacions arrel dels informes de les administracions afectades
Informes
1-ACA
2-Salut
3-DGPatriC 1
3-DGPatriC 2
3-DGPatriC 3
4-Agricultura
5-DPTOP
6-DG Promoció de l'habitatge
7-DG Comerç 1
7-DG Comerç 2
8-FGC
9-Incendis Salvament
10-SecMobilitat
11-Informe Mobilitat
12-Dipu vies locals
13-MITC
14-Adif
15-Foment AP-7 1
15-Foment AP-7 2
16-AjSubirats
17-CHL
18-Enagas
18-Enagas plànols
19-Acesa
20-GasNat
21-ATLL
22-Cultura
23-Ensenyament
24-IGC
24-IGC 2
25-CCEsport
26-Secretaria estat Indústria, transport i habitatge
27-ADIF
28-Endesa
29-Energia i Mines
30-Infraestructures mobilitat terrestre
31-CTUB-GENERAL 2013-05-27
32-Resolució Ambiental 2014-05-06
Comunicat Turisme-No informar
Portades Informe administracions
Annex 4 Inventari d’habitatges en sòl no urbanitzable

Document 2 NORMATIVA URBANÍSTICA
NORMATIVA URBANÍSTICA
Annex 1 Ordenances Complementàries
Annex 2 Convenis Urbanístics

Document 3 CATÀLEG DE BÉNS CULTURALS D’INTERÈS
ÍNDEX
ZONES ARQUEOLÒGIQUES
CONJUNTS HISTÒRICS
EDIFICIS
LLOCS D’INTERÈS ETNOLÒGIC, GEOLÒGIC I PALEONTOLÒGIC

Document 4 PLÀNOLS D’INFORMACIÓ
TERRITORI
I-1 Emmarcament territorial
I-2 Orografia
I-3a Anàlisi de Pendents
I-3b Anàlisi de Pendents
I-4 Edificació en el Territori
I-5 Usos del territori
I-6 Estructura del Territori
I-7 Propostes viàries en estudi

HISTÒRIA
I-8 Elements Catalogats del Casc Urbà
I-9 Elements Catalogats fora del Casc
I-10a Evolució Històrica
I-10b Evolució Històrica

ESPAI PRIVAT
I-11a Anàlisi d’Alçades
I-11b Anàlisi d’Alçades
I-12 Anàlisi Tipologies
I-13 Anàlisi d’Usos
I-14 Evolució de l’Ús industrial

ESPAI PÚBLIC
I-15a Estat de les Zones Verdes i els Equipaments
I-15b Estat de les Zones Verdes i els Equipaments
I-16 Estat de la Urbanització

SERVEIS URBANS
I-17 Serveis Urbans. Xarxa d’aigua Potable
I-18 Serveis Urbans. Electricitat
I-19 Serveis Urbans. Sanejament

CADASTRE
I-20 Cadastre Rústic
I-21a Cadastre Urbà
I-21b Cadastre Urbà

PLANEJAMENT VIGENT
I-22a Planejament Vigent
I-22b Planejament Vigent
I-23a Sectors. Estat de Desenvolupament
I-23b Sectors. Estat de Desenvolupament

DIAGNOSI
D-1 Elements naturals estructurants
D-2 Estat de la Xarxa Viària
D-3 Límits i tensions de Creixement
D-4 Propostes viàries en estudi

ALTERNATIVES
A-1 Entorns de creixement
A-2 Alternatives de creixement

Document 5 PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
ESTRUCTURA I CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
N-1.1 Classificació del Sòl
N-2.1 Estructura general del sòl
N-2.2 Transport públic i carril bici
N-2.3 Espais lliures públics i equipaments comunitaris

GESTIÓ DEL SÒL
N-3.1 Sectors de desenvolupament urbanístic en Sòl No Urbanitzable
N-3.2.1 Sectors de desenvolupament urbanístic en Sòl Urbà i Urbanitzable
N-3.2.2 Sectors de desenvolupament urbanístic en Sòl Urbà i Urbanitzable

REGULACIÓ DEL SÒL
N-4.1.1 Qualificació i Proteccions del Sòl No Urbanitzable
N-4.1.2 Qualificació i Proteccions del Sòl No Urbanitzable
N-4.1.3 Qualificació i Proteccions del Sòl No Urbanitzable
N-4.1.4 Qualificació i Proteccions del Sòl No Urbanitzable
N-4.2.1 Qualificació i Proteccions del Sòl Urbà i Urbanitzable
N-4.2.2 Qualificació i Proteccions del Sòl Urbà i Urbanitzable
N-4.2.3 Qualificació i Proteccions del Sòl Urbà i Urbanitzable
N-4.2.4 Qualificació i Proteccions del Sòl Urbà i Urbanitzable
N-4.2.5 Qualificació i Proteccions del Sòl Urbà i Urbanitzable
N-4.2.6 Qualificació i Proteccions del Sòl Urbà i Urbanitzable
N-4.2.7 Qualificació i Proteccions del Sòl Urbà i Urbanitzable
N-4.3.1 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.2 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.3 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.4 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.5 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.6 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.7 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.8 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.9 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.10 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.11 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.12 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.13 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.14 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.15 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.16 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.17 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.18 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.19 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.20 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.21 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades
N-4.3.22 Ordenació del Sòl Urbà. Alçàries, fondàries i alçades

CATÀLEG DE BÉNS CULTURALS I D’INTERÈS
N-5.1.1 Catàleg de Béns Culturals i de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
N-5.1.2 Catàleg de Béns Culturals i de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
N-5.1.3 Catàleg de Béns Culturals i de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
N-5.1.4 Catàleg de Béns Culturals i de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable
N-5.2.1 Catàleg de Béns Culturals i d’Interès en sòl urbà
N-5.2.2 Catàleg de Béns Culturals i d’Interès en sòl urbà

ESTRUCTURA GENERAL DELS SERVEIS URBANS
N-6.1 Xarxa d’aigua potable
N-6.2 Sanejament
N-6.3 Xarxes d’electricitat i transport d’energies
N-6.4 Telefonia

Document 6 AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA
AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA
Annex 1 Valors de mercat

Document 7 MEMÒRIA SOCIAL
MEMÒRIA SOCIAL

Document 8 ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA
ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA
Annex 1 Extracte de l’estudi de mobilitat al municipi de Gelida (RACC i FGC): Propostes d’Actuació: transport públic
Annex 2 Plànols
M-1 Sistemes - Transport públic
M-2 Zones – Transport públic
M-3 Zones – Viaria
M-4 Sistemes – Transport públic; Casc urbà
M-5 Zones – Transport públic; Casc urbà
M-6 Zones – Viaria; Casc urbà

Document 9 AVALUACIÓ AMBIENTAL
Part 1 Informe de Sostenibilitat ambiental
Part 2 Memòria ambiental
Part 3 Plànols Portada

Part 4 Estudi de riscos geològics

Darrera actualització: 31.05.2018 | 11:14

Documentació

pdf Mèmoria - Part 1 Contingut i justificació
113,84KB
pdf Mèmoria - Part 2 Informació urbanística
0B
pdf Mèmoria - Part 3 Memòria participativa
0B
pdf Mèmoria - Part 4 Alternatives-Ordenació
0B
pdf Annex1 Observança desenvolupament sostenible
0B
pdf Annex 2 Informe d'al·legacions (2 PER CARA)
699,9KB
pdf Annex 3-Resposta informes administracions
359,8KB
pdf 1-Informes ACA
365,9KB
pdf 2- Informes Salut
499,2KB
pdf 3- Informes DGPatriC 1
445,22KB
pdf 3- Informes DGPatriC 2
1,6MB
pdf 3- Informes DGPatriC 3
1,1MB
pdf 4- Informes Agricultura
1,2MB
pdf 5-Informes DPTOP
296,03KB
pdf 6- Informes DG Promoció de l'habitatge
0B
pdf 7-Informes DG-Comerç 1
0B
pdf 7-Informes DG Comerç 2
0B
pdf 8-Informes FGC
383,48KB
pdf 9-Informes Incendis-Salvament
2MB
pdf 10-Informes SecMobilitat
329,18KB
pdf 11-Informes Mobilitat
4,5MB
pdf 12-Informes Dipu vies locals
3MB
pdf 13-Informes MITC
6,2MB
pdf 14-Informes Adif
1,3MB
pdf 15-Informe Foment AP-7 1
10,7MB
pdf 15-Informe Foment AP-7 2
2,2MB
pdf 16-Informe AjSubirats
778,85KB
pdf 17-Informe CHL
3MB
pdf 18-Informe Enagas
356,95KB
pdf 18-Informe Enagas plànols
0B
pdf 19-Informe Acesa
254,17KB
pdf 20-Informe GasNat
403,54KB
pdf 21-Informe ATLL
349,61KB
pdf 22-Informe Cultura
108,58KB
pdf 23-Informe Ensenyament
117,89KB
pdf 24-Informe IGC
236,31KB
pdf 24-Informe IGC 2
228,95KB
pdf 25-Informe CCEsport
349,88KB
pdf 26-Informe Secretaria estat Indústria, transport i habitatge
0B
pdf 27-Informe ADIF
696,02KB
pdf 28-Informe Endesa
3,3MB
pdf 29-Informe Energia i Mines
52,47KB
pdf 30-Informe Infraestructures mobilitat terrestre
863KB
pdf 31-Informe CTUB-GENERAL 2013-05-27
542,73KB
pdf 32-Informe Resolució Ambiental
0B
pdf Informe Comunicat Turisme No informar
370,44KB
pdf Informe Portades Informe administracions
23,91KB
pdf Annex 4-Inventari habitatges en SNU
4,1MB
pdf Normativa Gelida
5,6MB
pdf Annex 1 - Ordenances
113,63KB
pdf Annex2 - PORTADA
74,89KB
pdf Conveni-PAr-21 La Valenciana
125,59KB
pdf Conveni PPa - 2 L'estació.
0B
pdf Índex Catàleg
0B
pdf Arqueològic
0B
pdf Conjunts
5,5MB
pdf Edificis urbans
10,3MB
pdf Llocs d'interès etnològic, geològic i paleontològic
0B
pdf I.1-Enmarcament Territorial
2,5MB
pdf I.2-Orografia
1,8MB
pdf I.3a-Pendents
4,8MB
pdf I.3b-Pendents
2,8MB
pdf I.4-Edificació
0B
pdf I.5-Usos
3,7MB
pdf I.6-Estructura del Territori
3,3MB
pdf I.7-Propostes Viàries
0B
pdf I.8-Catàleg urbà
0B
pdf I.9-Catàleg-rústic
0B
pdf I.10a-Evolucio històrica
0B
pdf I.10b-Evolucio històrica
0B
pdf I.11a-Alçades
0B
pdf I.11b-Alçades
0B
pdf I.12-Tipologia
5,3MB
pdf I.13-Úsos
0B
pdf I.14-Evolució de l'ús industrial
0B
pdf I.15a-Estat zones verdes
5,3MB
pdf I.15b-Estat zones verdes
4MB
pdf I.16-Estat urbanització
0B
pdf I.17-Aigua Potable
2,9MB
pdf I.18-Electricitat
3,4MB
pdf I.19-Sanejament
3,4MB
pdf I.20-Cadastre rústic
0B
pdf I.21a-Cadastre Urbà
0B
pdf I.21b-Cadastre Urbà
0B
pdf I.22a-Planejament Vigent
5,6MB
pdf I.22b-Planejament Vigent
4,1MB
pdf I.23a-Estat de desenvolupament
5MB
pdf I.23b-Estat de desenvolupament
3,7MB
pdf D.1-Elements Naturals
3,9MB
pdf D.2-Estat de la Xarxa VIària
0B
pdf D.3-Límits i tensions de creixement
0B
pdf D.4-Propostes Viàries
0B
pdf A.1-Entorns
3,5MB
pdf A.2-Alternatives
3,5MB
pdf N1.1-Classificació del Sól
0B
pdf N2.1-Estructura del Sòl
0B
pdf N2.2-Transport públic
0B
pdf N2.3-Espais lliures i equipaments
4MB
pdf N3.1-Gestió del Sòl
0B
pdf N3.2.1Gestió del Sòl
0B
pdf N3.2.2-Gestió del Sòl
0B
pdf N4.1.1-Regulació del SNU
0B
pdf N4.1.2-Regulació del SNU
0B
pdf N4.1.3-Regulació del SNU
0B
pdf N4.1.4-Regulació del SNU
0B
pdf N4.2-1-Regulació del SU
0B
pdf N4.2-2-Regulació del SU
0B
pdf N4.2-3-Regulació del SU
0B
pdf N4.2-4-Regulació del SU
0B
pdf N4.2-5-Regulació del SU
0B
pdf N4.2-6-Regulació del SU
0B
pdf N4.2-7-Regulació del SU
0B
pdf N4.3.1-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.2-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.3-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.4-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.5-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.6-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.7-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.8-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.9-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.10-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.11-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.12-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.13-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.14-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.15-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.16-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.17-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.18-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.19-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.20-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.21-Ordenació del SU
0B
pdf N4.3.22-Ordenació del SU
0B
pdf N5.1.1-Catàleg SNU
0B
pdf N5.1.2-Catàleg SNU
0B
pdf N5.1.3-Catàleg SNU
0B
pdf N5.1.4-Catàleg SNU
0B
pdf N5.2.1-Catàleg SU
0B
pdf N5.2.2-Catàleg SU
0B
pdf N6.1-Aigua Potable
2,6MB
pdf N6.2-Sanejament
2,6MB
pdf N6.3-Electricitat
2,6MB
pdf N6.4-Telefonia
2,6MB
pdf Estudi econòmic i agenda
0B
pdf Annex 1-Valors de Mercat
117,06KB
pdf DOC-5 Memòria social
0B
pdf DOC-7 Estudi mobilitat
203,58KB
pdf Annex 1-Estudi de mobilitat municipal
1,7MB
pdf Annex2-Portada
0B
pdf M1 Sistemes - Transport públic
0B
pdf M2 Zones - Transport públic
0B
pdf M3 Zones - Viaria
0B
pdf M4 Sistemes - Transport públic Casc urbà
0B
pdf M5 Zones - Transport públic; Casc urbà
0B
pdf M6 Zones - Viaria; Casc urbà
0B
pdf 9.1 - Informe de Sostenibilitat ambiental
2,6MB
pdf 9.2 - Memòria ambiental
444,66KB
pdf 9.3-Portada
0B
pdf Plànols ISA-1
0B
pdf Plànols ISA-2
0B
pdf Plànols ISA-3
0B
pdf Plànols ISA-4
0B
pdf Plànols ISA-5
0B
pdf Plànols ISA-6
0B
pdf Plànols ISA-7
0B
pdf Plànols ISA-8
0B
pdf Plànols ISA-9
0B
pdf 9.4 - Estudi de riscos geològics
0B