Ple Ordinari

Dimarts, 10 d'abril de 2018 (De 21.00 h a 23.00 h)

 

 1. Part resolutiva
 2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 01/2018, de 30 de gener.
 3. Aprovació de la modificació de pressupost 02/18.
 4. Aprovació de la modificació de pressupost 03/18.
 5. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 13 de serveis generals.
 6. Presa de coneixement de l’informe d’estabilitat pressupostària.
 7. Aprovació del compte de Gestió recaptatòria i compte de gestió de multes de l’ORGT.
 8. Resolució al·legacions presentades a l’aprovació inicial del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Municipal de Cultura i aprovació definitiva del mateix.
 9. Aprovació de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 1, de correccions normatives i gràfiques en sòl urbà.
 10. Aprovació de la delimitació Pac 04 Casal Altimiras.
 11. Moció dels grups municipals d’ERC i del PDeCAT per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.
 12. Moció del grup municipal d’ERC per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions.

B) Part de control
    12. Dació de compte dels decrets de l'Alcaldia dictats des del darrer ple ordinari.
    13.Informacions d’Alcaldia
    14. Mocions.
    15.Precs i preguntes.
    16. Acceptació i presa de raó de l’escrit de renúncia a la seva condició de regidor d’aquesta corporació del senyor Jordi Bofill Abelló.

Adreça:

Sala de Plens de l'Ajuntament

Darrera actualització: 10.04.2018 | 19:12